superwoman_

20 tekstów – auto­rem jest su­per­wo­man_.

Choć wy­daje się że to ty wyg­rasz , to two­je dek­la­rac­je są jak po­zor­ne , niep­rze­widziane wbi­cie czar­nej bi­li ,przed końcem gry w niewłaści­wy boks .. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 25 czerwca 2011, 12:06

Czy jeśli po­każe ci mój ko­niec świata ,orzek­niesz go is­tnym uoso­bieniem apo­kalip­sy czy może wyśmiejesz mnie za tak małos­tko­wość ?. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 25 marca 2011, 17:11

Nasze życie było ko­medią . 
Mo­je dra­matem . Two­je tra­gedią … 

myśl
zebrała 85 fiszek • 22 stycznia 2011, 17:35

I może był jak ko­loro­wa des­ko­rol­ka , która choć piękna , bez niej po­zos­tała tyl­ko be­zużytecznym , za­kurzo­nym ka­wałkiem pus­te­go drew­na . 

myśl
zebrała 29 fiszek • 10 stycznia 2011, 21:10

Zdra­da z twoich ust na­biera no­wej de­finic­ji , jest czymś na­tural­nym , codzien­nym , sta­je się oczy­wis­ta jak deszcz w pochmur­ny dzień. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 13 grudnia 2010, 20:09

Pat­rząc sa­ma , na biały su­fit mo­jego po­koju wiem że jest on tyl­ko sza­rym betonem.
Pat­rząc z wa­mi , na biały su­fit mo­jego po­koju widzę burze barw , ko­lory snów , po­mysły życia , choć to tyl­ko sza­ry be­ton . 

myśl
zebrała 44 fiszki • 11 grudnia 2010, 20:33

Nasze uczu­cia względem siebie , stra­ciły datę ważności , są niep­rzy­dat­ne , w sta­nie rozkładu , już daw­no po­win­nam się ich wyz­być , trzy­mam je tyl­ko z sen­ty­men­tu i nadziei do ciebie , która kiedyś prze­cież minie 

myśl
zebrała 21 fiszek • 10 grudnia 2010, 15:14

zaw­sze ro­bisz to w ta­ki sposób , jak­by każdy z naszych po­całunków był jed­nym z pier­wszych a za­razem miał być naszym os­tatnim … 

myśl
zebrała 45 fiszek • 29 listopada 2010, 16:27

Kiedy pat­rzę w górę , bez­chmur­ne , ciepłe , niebo przy­pomi­na mi o ko­lorze twoich oczu , i to dla­tego tak często wpat­ru­je się w nie bez opa­mięta­nia . 

myśl
zebrała 20 fiszek • 28 listopada 2010, 12:17

Mo­je wyob­rażenie o to­bie składa się z kil­ku emoc­ji – nadziei , tęskno­ty i błędne­go złudze­nia .. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 19 listopada 2010, 19:32
superwoman_

.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

superwoman_

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność